Lok Sewa Ayog Nepal Result Published

Lok Sewa Ayog, nepal has published the following results.

Lok Sewa Aayog results- lok sewa ayog result of Nepal

प्रकाशित मितिविवरणपुरा विवरण
२०६८/११/२५आयोगको नारायणी अञ्चल कार्यालय, हेटौडाको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर ९५७-९६३-०६७/०६८,वन सेवा, ने‍.पा.एण्ड वा.ला. समूह, श्रेणी बिहिन, गेम स्काउट पदको लिखीत परीक्षाको नतिजा ।डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/११/१९आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. २४२९–०६८/६९ (आ.प्र.)कृर्षि सेवा, ला.पो.एण्ड. डे.डे. समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/११/१८आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. २४२८–०६८/६९ (आ.प्र.)कृर्षि सेवा, मत्स्य समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८।११।१६आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. २४२७–०६८/६९ (आ.प्र.)डाउन्लोड गर्नुहोस
आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. २४२५-२४२६–०६८/६९ (आ.प्र. र महिला.) इन्जि. सेवा, केमेष्ठी समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजाडाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/११/१२आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. २४२३-२४२४–०६८/६९ (आ.प्र. र आ.ज.) इन्जि. सेवा, सर्भे समूह,रा.प.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/११/११�आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. २४२१–०६८/६९ (आ.प्र.) इन्जि. सेवा,जियोलोजी समूह, जनरल जियोलोजी उपसमूह, �रा.प.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/११/०९आयोगको केन्द्रीय कार्यालयको वि.नं. २४२०–०६८/६९ (आ.प्र.) इन्जि. सेवा, मेट्रोलोजी समूह, रा.प.द्वितीय श्रेणी (प्राविधिक) पदको लिखित परीक्षाको नतिजा ।डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/११/०५आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर २४१९-०६८/०६९(आ.प्र.),इन्जि. सेवा., सिभिल समूह, इरिगेशन उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी को लिखित परीक्षाको नतिजा ।डाउन्लोड गर्नुहोस
२०६८/११/०४आयोगको केन्द्रीय कार्यालय काठमाण्डौको बिज्ञापन न‍‌‌म्बर २४१८-०६८/०६९(आ.प्र.),इन्जि. सेवा., सिभिल समूह, वि.एण्ड आर्किटेक्ट उपसमूह, रा.प. द्वितीय श्रेणी को लिखित परीक्षाको नतिजा ।डाउन्लोड गर्नुहोस

www loksewa aayog com + www loksewaayog com + name announced lower secondary on sikshak sewa aayog 2071 + pravidhik shiksha ayog result + sikchha sewa aayog + result of lok ayog sewa of 2070 + nepal slc natija 2071 + siksha sewa ayogh result kapilwastu nepa + www tusewaayog com + www lok sewa teacher result 2070 nepal com + when the exam of lok sewa aayog 2071? + Shikcha sewa aayog + loksewa result com + loksewa nepal result teacher + license resut 2071 + loksewa ayog + Ban rakxak result 2071 + www loksewaaayoga com + up lok seva aayog exam schedule + sisak sewa ayog primary teacher result 2069 + sikshya sewa aayog result + www sikshya sewa aayog prabi result of morang com +

Comment here. You can comment using google+ and facebook too. Click the respective icons!

Loading Facebook Comments ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *